VUOSIKOKOUSKUTSU 2019

 

Suomen silmähoitajat  – Finlands Ögonskötare ry:n

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika: 15.11.2019 klo 15

Paikka: Holiday Club Caribia

Kongressikuja 1, 20540 Turku

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja Merja Korhonen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle:

– puheenjohtaja

– sihteeri

– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Päätösehdotus: Kokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan …… ja sihteeriksi …..

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi tehdään esitys.

Päätös:

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen mukaan vuosikokouksesta on ilmoitettava hallituksen päättämässä ammattilehdessä ja yhdistyksen internetsivuilla vähintään 15 päivää aikaisemmin. Ilmoitus on laitettu yhdistyksen nettisivuille 29.9.2019.

Päätösehdotus: Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

5. TODETAAN LÄSNÄOLIJAT

Todetaan läsnäolijoiden lukumäärä ja nimet erillisen liitteen mukaisesti.

Päätös:

6. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS

Esittely: Yhdistyksen puheenjohtaja Merja Korhonen esittelee vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Päätösehdotus: Toimintakertomus ehdotetaan hyväksyttäväksi.

Päätös:

7. SELONTEKO YHDISTYKSEN TALOUDEN TILASTA 2018 JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Esittely: Yhdistyksen rahastonhoitaja Kati Nieminen esittelee tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2018 ja käy läpi tilintarkastajien lausunnon.

Päätösesitys: Ehdotetaan merkitsemään tiedoksi vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto.

Päätös:

8. TILINPÄÄTÖKSEN 2018 VAHVISTAMINEN SEKÄ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Päätösehdotus: Ehdotetaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

Päätös:

9. VUODEN 2020 TOIMINTA – JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Puheenjohtaja Merja Korhonen esittelee vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman.

Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi sekä toiminta- että taloussuunnitelma vuodelle 2020.

Päätös:

10. TILINTARKASTAJAN VALINTA TILIKAUDEKSI 2019

Vuoden 2018 tilintarkastajana toimi Katja-Riina Kuosa-Kaartti (KHT, KTM) Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy:stä. Hän on käytettävissä edelleen.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2019 valitaan Katja-Riina Kuosa-Kaartti Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy:stä.

Päätös:

11. VUODEN 2020 JÄSENMAKSUN HYVÄKSYMINEN

Jäsenmaksu on ollut 25 €/jäsen/vuosi.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään ennallaan (25 €/jäsen/vuosi).

Päätös:

12. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE KAUDELLE 2020-2021

Nyt erovuoroisia hallituksen varsinaisista jäsenistä ei tänä vuonna ole yhden varsinaisen jäsenen eroamisen takia. Varajäsenistä on yksi ero vuorossa, Sara Maastovaara.

Esitys: Uusien yhdistyksen sääntöjen vuoksi kokouksessa ei tarvitse valita uusia jäseniä hallitukseen, jos vapaaehtoisia ei ole. Tällä hetkellä hallituksessa jatkaa vuodelle 2020 puheenjohtaja, neljä varsinaista ja neljä varajäsentä.

Päätös:

13. YHDISTYKSEN INTERNET-SIVUT

Yhdistyksen internetsivut on uudistettu viimeisen kahden vuoden ajan. Sivujen kautta tiedotetaan yhdistystoiminnasta ja hallituksen päätöksistä sekä julkaistaan alaan liittyviä artikkeleita, luentolyhennelmiä

ja matkaraportteja. Yhdistyksen internetsivujen (www.suomensilmahoitajat.fi) ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan. Sivujen käyttöä jäsenistön informoinnissa pyritään lisäämään.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi annettu selvitys.

Päätös:

14. MUUT ASIAT

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN