VUOSIKOKOUSKUTSU 2017

 

Suomen silmähoitajat  – Finlands Ögonskötare ry:n

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika: 17.11.2017 klo 15

Paikka: Solo Sokos Hotel Torni Tampere

Ratapihankatu 43, 33100 Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus

 

 

 

ESITYSLISTA 

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja Merja Korhonen.

 1. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle:

– puheenjohtaja

– sihteeri

– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Päätösehdotus: Kokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan XX ja sihteeriksi Johanna Alaloukusa.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi tehdään esitys.

Päätös:

 1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen mukaan vuosikokouksesta on ilmoitettava hallituksen päättämässä ammattilehdessä ja yhdistyksen internetsivuilla vähintään 15 päivää aikaisemmin. Ilmoitus on laitettu yhdistyksen nettisivuille 28.8.2017.

Päätösehdotus: Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

 1. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

 1. TODETAAN LÄSNÄOLIJAT

Todetaan läsnäolijoiden lukumäärä ja nimet erillisen liitteen mukaisesti.

Päätös:

 1. VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS

Esittely: Yhdistyksen puheenjohtaja Merja Korhonen esittelee vuoden 2016 toimintakertomuksen.

Päätösehdotus: Toimintakertomus ehdotetaan hyväksyttäväksi.

Päätös:

 1. SELONTEKO YHDISTYKSEN TALOUDEN TILASTA 2016 JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Esittely: Yhdistyksen rahastonhoitaja Kati Nieminen esittelee tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2016 ja käy läpi tilintarkastajien lausunnon.

Päätösesitys: Ehdotetaan merkitsemään tiedoksi vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto.

Päätös:

 1. TILINPÄÄTÖKSEN 2016 VAHVISTAMINEN SEKÄ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Päätösehdotus: Ehdotetaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

Päätös:

 1. VUODEN 2018 TOIMINTA – JA TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Esittely: Puheenjohtaja Merja Korhonen esittelee vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman.

Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi sekä toiminta- että taloussuunnitelma vuodelle 2018.

Päätös:

 1. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA TILIKAUDEKSI 2018

Vuoden 2017 tilintarkastajana toimi Leila Auer ja varatilintarkastajana Jukka-Samuli Anttila Audit Auer Oy:stä (Rovaniemi). He eivät ole enää käytettävissä.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että uudeksi tilintarkastajaksi valitaan Katja-Riina Kuosa-Kaartti (KHT, KTM) Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy:stä.

Päätös:

 1. VUODEN 2018 JÄSENMAKSUN HYVÄKSYMINEN

Jäsenmaksu on ollut 25 €/jäsen/vuosi. Lisäksi uudelta jäseneltä on peritty liittymisen yhteydessä 5 euron kirjaamismaksu. Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on ollut 12.5 €/vuosi.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään ennallaan (25 €/jäsen/vuosi) ja poistetaan uuden jäsenen ns. kirjaamismaksu. Lisäksi hallitus esittää eläkeläisten erillisen jäsenmaksun poistamista. Jatkossa olisi vain yksi jäsenmaksu, 25 €/vuosi/jäsen.

Päätös:

 1. YHDISTYKSEN INTERNET-SIVUT

Yhdistyksen internetsivut on uudistettu vuoden alussa. Sivujen kautta tiedotetaan yhdistystoiminnasta ja hallituksen päätöksistä sekä julkaistaan alaan liittyviä artikkeleita, luentolyhennelmiä ja matkaraportteja. Yhdistyksen internetsivujen (www.suomensilmahoitajat.fi) ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan. Sivujen käyttöä jäsenistön informoinnissa pyritään lisäämään.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi annettu selvitys.

Päätös:

 1. HALLITUKSEN VARAJÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE KAUDELLE 2018-2019

Hallituksen varsinaisista jäsenistä ei ole erovuoroisia tänä vuonna. Erovuoroisia varajäsenistä ovat Sari Juvonen ja Sara Maastovaara. Lisäksi tulee valita yksi puuttuva varajäsen.

Esitys: Kokous käy hallituksen kolmen varajäsenen vaalin valiten erovuoroisten tilalle henkilöt seuraavaksi kaudeksi 2018-2019 eli vuosiksi 2018 ja 2019.

Päätös:

 1. MUUT ASIAT

 

 

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN