SUOMEN SILMÄHOITAJAT RY / FINLANDS ÖGONSKÖTARE RF

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 2021

1

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Suomen Silmähoitajat ry/ Finlands Ögonskötare rf. Kotipaikkana on Tampere. Yhdistys on valtakunnallinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää silmäpotilaiden hoitotyötä, valvoa jäsentensä ammatillisia etuja ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia ansiota tai aineellista etua jäsenille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

a) järjestää neuvottelu – ja opintotilaisuuksia

b) antaa lausuntoja

c) harjoittaa julkaisutoimintaa mahdollisuuksien mukaan

d) toimii terveydenhuollon eri yksiköiden yhteistyön kehittämiseksi

e) on yhteistyössä terveydenhoitoalan oppilaitosten kanssa

f) myöntää apurahoja tutkimustyöhön tai opinto/koulutusmatkoja varten.

3

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä asianomaisen luvan saatuaan panna toimeen rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4

Yhdistyksen jäseneksi liittymisoikeus on kaikilla silmäpotilaiden hoitoon osallistuvilla tai siitä kiinnostuneilla.

5

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän saatuaan siitä huomautuksen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kalenterivuoden ajalta.

Jos jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen arvoa ja/tai on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen päätöksiä, voi yhdistys kokouksessaan erottaa hänet. Ehdotus jäsenen erottamiseksi yhdistyksestä muiden kuin jäsenmaksun laiminlyönnin takia on esitettävä kirjallisesti perusteluineen. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asianomaiselle.

6

Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset suorittamaan jäsenmaksun.

7

Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa. Hallituksen alaisina toimivat tarpeelliseksi katsotut toimikunnat, jotka hallitus asettaa.

8

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista.

9

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille viisitoista (15) päivää aikaisemmin yhdistyksen internetsivuilla.

10

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella jäsenellä, joka voi todistaa henkilöllisyytensä, valtakirjaa käyttämällä ei saa äänestää. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa se esitys, johon puheenjohtaja yhtyy.

11

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä:

  1. käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edelliseltä toimintavuodelta sekä
  1. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tilintarkastajan antaman lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
  1. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
  1. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
  1. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
  2. valitaan kuluvaksi tilikaudeksi yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

12

Yhdistyksen hallitus

Hallituksen jäsenistö koostuu silmähoitotyötä tekevistä jäsenistä. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 2-4 jäsentä sekä 2-4 henkilökohtaista varajäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

13

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja ½ muista jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee esitys, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaaleissa arpa.

14

Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajalle ennen elokuun viimeistä päivää.

15

Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kaksi yhdessä.

16

Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutoksen puolesta äänestänyt vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

17

Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneistä varoista päätettävä yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi. Purkamiskokouksessa päätetään yhdistykselle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä edellisen mukaisesti, ellei lahjoittaja tai testamentin tekijä ole nimenomaan toisin määrännyt. Purkamispäätöksen tekoon vaaditaan viisi kuudesosaa (5/6) purkamiskokouksessa annetuista äänistä.